Hawaii Health Plans mula sa Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare®

Nilalaman ng Pahina Navigation sa Site Footer
Ang mga iniaalok naming plano ng Medicare Advantage ay para sa mga tao na parehong kwalipikado sa Part A at B ng Medicaid at Medicare. Magbibigay sa iyo ng mas maraming pakinabang at tampok ang aming mga plano kaysa sa Original Medicare. Gayundin, matatanggap mo pa rin ang lahat ng iyong pakinabang sa Medicaid.

Pinili mo ang:

Maghanap ng mga planong malapit sa iyo.

Hanapin ang ZIP code.
O kaya
Ipakita ang lahat ng plano sa:
Mini Drop-down na Piliin ang Iyong County

Ikumpara ang 2018 at 2017 Medicare Advantage plan na opsyon sa ibaba.

Bagong Plano (2018) Kasalukuyang Plano (2017)

Ikumpara ang 2018 at 2017 Medicare Advantage plan na opsyon sa ibaba.

Bagong Plano (2018) Kasalukuyang Plano (2017)

2017 UnitedHealthcare Dual Complete® (Lokal na PPO SNP)
H2228-043

Hahayaan ka ng planong ito na pumili ng mga doktor at ospital. Bukod pa rito, makakakuha ka ng saklaw para sa mahabang listahan ng mga inireresetang gamot.

Tingnan ang Pagiging Kwalipikado

$0.00

Buwanang Premium ng Plano*

Higit Pa
Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$2,000 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

Health Products Catalog Icon

Catalog ng Mga Produktong Pangkalusugan

Hanggang $600 na credit upang magamit na pambili ng mga bagay-bagay na maaaring kailanganin mo.

Chiropractic Care and Acupuncture Coverage Icon

Chiropractic na Pangangalaga at Saklaw sa Acupuncture

Makakapili sa chiropractic na pangangalaga o mga pagbisita para sa acupuncture; hanggang 18 pagbisita kada taon na may $10 na co-pay kada taon.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-505-9106 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. Lunes – Biyernes

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-622-8054 / TTY: 711

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-505-9106
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-622-8054 / TTY: 711


Available ang planong ito sa mga sumusunod na county: Honolulu.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H2228-043

2017 UnitedHealthcare Dual Complete® RP (Panrehiyong PPO SNP)
R3175-003

Hahayaan ka ng planong ito na pumili ng mga doktor at ospital. Bukod pa rito, makakakuha ka ng saklaw para sa mahabang listahan ng mga inireresetang gamot.

Tingnan ang Pagiging Kwalipikado

$0.00

Buwanang Premium ng Plano*

Higit Pa
Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$1,000 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

Health Products Catalog  Icon

Catalog ng Mga Produktong Pangkalusugan

Hanggang $480 sa mga credit upang ipambili ng mga bagay na maaaring kailanganin ninyo.

Chiropractic Care and Acupuncture Coverage Icon

Chiropractic na Pangangalaga at Saklaw sa Acupuncture

Makakapili sa chiropractic na pangangalaga o mga pagbisita para sa acupuncture; hanggang 18 pagbisita kada taon na may $10 na co-pay kada taon.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-505-9106 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. Lunes – Biyernes

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-622-8054 / TTY: 711

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-505-9106
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-622-8054 / TTY: 711


Available ang mga planong ito sa mga sumusunod na county: Available sa buong estado ang planong ito.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. R3175-003

Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare
QUEST Integration Program

Ang programang QUEST Integration ay isang programa ng Hawaii Medicaid Managed Care na pinapangasiwaan ng Estado ng Hawaii, Department of Human Services, Med-QUEST Division. Tinutukoy ng Estado ng Hawaii ang pagiging karapat-dapat para sa programang ito. Nagbibigay kami ng saklaw sa kalusugan para sa mga miyembro ng Hawaii Medicaid. Sa Plano sa Komunidad ng UnitedHealthcare, matatanggap mo ang lahat ng iyong regular na benepisyo sa Medicaid. Ikinalulugod naming paglingkuran ang aming mga miyembro.

Higit Pa

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-888-980-8728 / TTY: 711

7:45 a.m. – 4:30 p.m.
Lunes - Biyernes

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-888-980-8728
TTY: 711

Available ang mga planong ito sa mga sumusunod na county: Available sa buong estado ang planong ito.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software