UnitedHealthcare Community Plan
You appear to be browsing this site using Internet Explorer 6. This browser is now out of date. For safer, more reliable browsing it is recommended that you upgrade your browser to Firefox, Safari or Internet Explorer 7 or 8.
Mangyaring piliin ang estado kung saan ka nagtatrabaho.

Aloha at maligayang pagdating sa website ng QExA at QUEST na Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare.

Dito, makikita mo ang impormasyon at mga link na kailangan mo upang maisagawa ang gagawin sa Planong Pangkomunidad ng UHC.  Mangyaring piliin ang paksa kung saan ka interesado, sa pamamagitan ng pagpili sa isa sa mga navigation button sa kaliwang bahagi ng pahina, o pumili ng isa sa mga paksa o produkto sa ibaba upang tingnan ang mga detalye.

Makipag-ugnayan sa Amin

Tanggapan ng Administrasyon:
Address ng Planong Pangkalusugan:

808-536-8531
Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare
Paunawa: Provider Network Administration
841 Bishop Street, Suite 725
Honolulu, HI 96813


Provider/Miyembro ng QExA:
Provider/Miyembro ng QUEST:

Ang lahat ng numerong nakalista sa ibaba ay mga toll free na numero:
1-888-980-8728 (toll-free) TTY: para sa may kapansanan sa pandinig
1-877-512-9357 (toll-free) TTY: para sa may kapansanan sa pandinig
Available ang Mga Kinatawan ng Mga Serbisyo sa Provider/Miyembro sa pagitan ng 7:45 a.m.
at 4:30 a.m. HST time, Lunes hanggang Biyernes.

Mga Serbisyo ng Provider:
Pagiging Karapat-dapat ng Miyembro:

UHCCommunityPlan.com
UnitedHealthcareOnline.com

MEDICAL:
# ng Fax sa Paunang Pagpapahintulot: 


1-800-267-8328
 

Address ng Mga Apila sa Mga Claim   

Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare
P.O. Box 5220
Kingston, NY 12402

PHARMACY
Mga Serbisyo sa Provider/Miyembro
Mga Paunang Pagpapahintulot sa Rx:
# ng Fax sa Mga Paunang Pagpapahintulot sa Rx:
Help Desk ng Rx:
Gamot na Bioscrip-Specialty:
Pormularyo:


1-888-980-8728 (QExA) / 1-877-512-9357 (QUEST)
1-800-310-6826
1-866-940-7328
1-800-797-9791
1-800-584-0265
UHCCommunityPlan.com

TRANSPORTASYON
Mga Pagpapareserba sa QExA:
Tulong sa Pagsakay ng QExA:
Mga Pagpapareserba sa QUEST:
Tulong sa Pagsakay ng QUEST:
QExA/QUEST ng May Kapansanan sa Pandinig:


1-866-475-5744
1-866-475-5745
1-877-564-5909
1-877-564-5910
1-866-288-3133

MGA PAGHAHABOL
Address sa Pagsusumite ng Claim:


Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare
QExA/QUEST
P.O. Box 31362
Salt Lake City, UT 84131-0362
O nang elektroniko gamit ang Payer ID 87726 sa pamamagitan ng UnitedHealthcareOnline.com

BEHAVIORALHEALTH:
Provider/Miyembro ng QExA:
Provider/Miyembro ng QUEST:
Manual ng Provider:


1-888-980-8728 (toll-free) TTY: para sa may kapansanan sa pandinig
1-877-512-9357 (toll-free) TTY: para sa may kapansanan sa pandinig
www.ubhonline.com

Pagtuturo sa Provider

UnitedHealthcare QUEST Expanded Access Program (QExA)

Presentasyon ng Provider - Hunyo 2012 (PDF 928.9 KB)

Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare - Programang QUEST

Presentasyon ng Edukasyon ng Medikal na Provider - Hunyo 2012 (PDF 993 KB)

Pagiging Mapagkumpitensya ayon sa Kultura
Mga Pagbabago at Update sa Paghahatid ng Serbisyo

UnitedHealthcare QUEST Expanded Access Program (QExA)

Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare - Programang QUEST

Mga Update at Pagbabago sa Paghahatid ng Serbisyo

Ang anumang mga pagbabago o update sa paghahatid ng serbisyo ay ipaparating sa pamamagitan ng portal na ito sa ilalim ng Seksyon na "Mga Pagbabago at Update sa Paghahatid ng Serbisyo", Mga Newsletter o Bulletin ng Provider, Pagtuturo sa Provider at Mga Sesyon ng Pagsasanay at iba pang mga anyo ng pakikipag-ugnay.Integridad ng Mga Claim, Ulat, at Pagkakatawan sa Pamahalaan

Iniaatas ng UnitedHealth Group ang pagsunod sa mga batas pederal at batas ng estado na nagbabawal sa pagsusumite ng mga huwad na claim kaugnay sa mga pederal na programa ng pangangalaga sa kalusugan, kabilang na ang Medicare at Medicaid. Mag-click dito (PDF 38.15 KB) upang i-download ang aming patakaran.

Mga Patakarang Medikal at Alituntunin sa Pagtukoy sa Saklaw para sa Mga Plano sa Komunidad

Mga Patakarang Medikal at Alituntunin sa Pagtukoy sa Saklaw para sa Mga Plano sa Komunidad

Pakibasa nang mabuti ang mga tuntunin at kundisyon sa ibaba.

Bumuo ang UnitedHealthcare ng Mga Patakarang Medikal at Alituntunin sa Pagtukoy sa Saklaw upang makatulong sa amin sa pagbibigay ng mga benepisyong pangkalusugan. Ang mga patakaran at alituntunin na ito ay ibinibigay para sa mga layunin ng pagbibigay-impormasyon, at hindi bumubuo ng isang payong medikal. Ang mga gumagamot na physician at tagapangalaga ng kalusugan ang tanging may pananagutan sa pagtukoy kung anong pangangalaga ang ibibigay sa kanilang mga pasyente. Dapat palagi munang kumonsulta ang mga magpapatala sa kanilang physician bago gumawa ng anumang pagpapasya tungkol sa medikal na pangangalaga.

Ipinapahayag ng aming Mga Patakarang Medikal ang aming pagtukoy kung ang isang serbisyo sa kalusugan (hal., pagsubok, device o pamamaraan) ay napatunayang mabisa batay na nailathalang klinikal na ebidensya. Ginagamit din ang mga ito upang magpasya kung ang isang serbisyo sa kalusugan ay medikal na kinakailangan. Ang serbisyong tinukoy na sinusubukan, sinisiyasat, hindi pa napapatunayan, o walang medikal na pangangailangan batay sa klinikal na ebidensya ay karaniwang hindi nasasaklawan.

Ginagamit ang Mga Alituntunin sa Pagtukoy sa Saklaw upang matukoy kung ang isang serbisyo ay napapaloob sa isang kategorya ng benepisyo o nasa labas sa saklaw. Maaaring sagutin ng Mga Alituntunin sa Pagtukoy sa Saklaw ang mga isyu tulad ng kung ang mga serbisyo ay skilled o custodial, o reconstructive o cosmetic

Ang saklaw ng benepisyo para sa serbisyong pangkalusugan ay tinutukoy ng dokumento ng plano sa benepisyo ng magpapatala, tulad ng Certificate of Coverage, Schedule of Benefits, o Summary Plan Description, at maaaring kailanganin ng mga nalalapat na batas ang saklaw para sa isang partikular na serbisyo. Tinutukoy ng dokumento ng plano sa benepisyo ng magpapatala kung aling mga serbisyo ang nasasaklawan, alin ang hindi kabilang, at alin ang may mga limitasyon. Kung mayroong hindi pagtutugma, ang partikular na dokumento ng plano ng magpapatala ang masusunod kaysa sa mga patakaran at alintuntuning ito.

Pinapabuti ang mga Mga Patakarang Medikal at Alituntunin sa Pagtukoy sa Saklaw gaya ng kinakailangan, regular na sinusuri at ina-update, at maaaring magbago. Kinakatawan ng mga ito ang isang bahagi ng mga sanggunian na ginagamit upang suportahan ang pagpapasya sa saklaw ng UnitedHealthcare. Ang impormasyong ipinapahayag sa mga patakaran at alituntuning ito ay pinaniniwaaang tumpak at napapanahon sa petsa ng paglalathala, at ibinibigay sa basehang "AS IS." Bukod pa rito, maaaring gumamit ang UnitedHealthcare ng mga tool na binuo ng mga third party tulad ng MCGTM Care Guidelines, upang tulungan kami sa pamimigay ng mga benepisyong pangkalusugan. Ang MCGTM Care Guidelines ay nilalayong gamitin kasama ng independent na medikal na propesyunal na pagpapasya ng isang kwalipikadong tagapangalaga ng kalusugan at hindi hinihirang na kasanayan ng medisina o payong medikal.

Ang Mga Patakarang Medikal at Alituntunin sa Pagtukoy sa Saklaw ay pagmamay-ari ng UnitedHealthcare. Ang walang pahintulot na pagkopya, paggamit at pamamahagi sa impormasyong ito ay mahigpit na ipinagbabawal. Ang MCGTMCare Guidelines ay pagmamay-ari ng MCGTM at hindi inilathala sa website na ito.

Kapag ginagamit ang mga medikal na patakarang ito upang tukuyin ang medikal na pangangailangan, ilalapat ang mga klinikal na alituntunin sa sumusunod na pagkakasunod-sunod:

1) Mga Alituntunin ng Estado/Pederal na Alituntunin at Kinakailangan ng Kontrata
2) Mga Patakarang Medikal at Alituntunin sa Pagtukoy sa Saklaw para sa Mga Plano sa Komunidad ng UnitedHealthcare
3) Milliman Care Guidelines

Para sa Mga Patakarang Medikal at Alituntunin sa Pagtukoy sa Saklaw para sa Mga Plano sa Komunidad ng UnitedHealthcare, mangyaring mag-click dito.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software